CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE PODIATRIE

18.04.2023Din partea:
Consiliului Director al Asociației Române de Podiatrie
Mun. Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 44, ap. 6/1, jud. Cluj
CIF 34279636

Către:
Membrii Asociației Române de Podiatrie (denumită, pe mai departe, Asociația)


Având în vedere prevederilor OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (denumită, pe mai depaete, OG 26), a Actului Constitutiv al Asociației (denumit, pe mai departe, Actul Constitutiv) și a Statutului Asociației (denumit, pe mai departe, Statut), CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI
în data de 20.04.2023, ora 18:00, aceasta urmând a avea loc la:
(i) la sediul Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București, sector 1, str. Paris nr. 36, etaj 3, ap.1
și
(ii) prin intermediul mijloacelor de comunicare în mediul online, respectiv Microsoft Teams, conform art. 20 din Statutul Asociației, coroborat cu art. 21 alin. (5) din OG 26,
pentru discutarea și votarea următoarei ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului bilanțului Asociației întocmit pentru anul 2022.

2. Prezentarea și aprobarea planului financiar al Asociației pentru anul 2023.

3. Împuternicirea Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, în vederea semnării, în numele Asociației, a Procesului-Verbal care urmează a fi încheiat cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Asociației, a Actului Constitutiv și a Statutului Asociației, precum și pentru îndeplinirea oricăror formalități legale în vederea înregistrării modificărilor adoptate.

4. Alegerea membrilor Consiliului Director.

5. Modificarea duratei mandatului membrilor Comitetului Director de la 2 la 4 ani.

6. Discutarea situației membrilor Asociației care nu au achitat cotizația anuală și celelalte contribuții stabilite de Adunarea Generală, dacă este cazul, până la data AGOA din data de 20.04.2023.

7. Discutarea propunerii privind eliminarea taxei de înscriere în cuantum de 250 lei.

8. Discutarea propunerii privind modificarea cuantumului cotizației anuale la 150 lei.


I. Participarea

Participarea membrilor Asociației la Adunare este permisă:
a) la locul convocării Adunării, prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate;
2
b) online, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, începând cu ora stabilită pentru Adunare. Pentru participarea online, membrii vor transmite până la data 19.04.2023 ora 18:00, la adresa [email protected], o adresă de corespondență electronică la care vor putea fi conectați la aplicația Microsoft Teams.


II. Votul prin corespondență
Membrii Asociației sunt puternic încurajați să opteze pentru exercitarea dreptului de a vota prin corespondență, opțiunile de vot exprimate cu privire la ordinea de zi convocată urmând a fi înaintate Asociației după cum urmează:
(i) printr-o scrisoare transmisă către adresa la care va avea loc Adunarea Generală, respectiv, sediul Lospa și Asociații – Societate Civilă de Avocați, situat în mun. București, sector 1, str. Paris nr. 36, etaj 3, ap.1, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 20.04.2023”. Asociații au obligația de a transmite scrisorile, astfel încât, cel mai târziu la data de 19.04.2023, ora 18:00, să ajungă la adresa astfel menționată;
(ii) transmise prin e-mail, la adresa [email protected]>, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI DIN DATA DE 20.04.2023” până la data 19.04.2023, ora 18:00.


III. Detalii privind exercitarea dreptului de vot

Luând în considerare modalitatea de vot descrisă la punctul II de mai sus, asociații sunt rugați să își exprime votul, menționând „PENTRU/ÎMPOTRIVĂ” în legătură cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi.


CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI ROMÂNE DE PODIATRIE